Polityka prywatności

INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Raytheon Technologies Corporation oraz jej oddziały i podmioty stowarzyszone (zwane dalej zbiorczo „RTX”), w tym Pratt & Whitney Rzeszów S.A.; Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, Polska, są odpowiedzialne za niniejszą witrynę.

Zgodnie postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, iż administratorem danych jest spółka Pratt & Whitney Rzeszów S.A.; Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, Polska.

Informacja o ochronie prywatności opisuje praktyki firmy związane z danymi osobowymi gromadzonymi za pośrednictwem witryn RTX, chyba, że istnieją odrębne informacje o ochronie prywatności dla poszczególnych witryn.

RTX i podmioty stowarzyszone korzystają z określonych ogólnych polityk prywatności –link (https://www.rtx.com/privacy) dot. zasad ogólnych zbieranych danych, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez firmę RTX i podmioty stowarzyszone niezależnie od witryn i aplikacji mobilnych. Jeżeli będziesz aplikował o pracę poprzez te stronę RTX dane osobowe będą zbierane zgodnie z polityką rekrutacji RTX link(https://www.rtx.com/privacy/Job-Applicant-Privacy-Notice) .

RTX podejmuje działania na rzecz ochrony prywatności osób, które odwiedzają witrynę. RTX wdrożyła środki techniczne, administracyjne oraz fizyczne w celu ochrony danych osobowych, jakie mogą być gromadzone.

W przypadku ubiegania się o pracę w Pratt & Whitney Rzeszów S.A. zakres zbieranych danych, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych od kandydatów podlega dodatkowym zasadom ochrony danych kandydata określonym na stronie http://www.kariera.pwpoland.com/.

W przypadku osób zawierających indywidulane umowy cywilnoprawne, umowy stażowe i umowy o praktyki ze Spółką zasady przetwarzania danych osobowych ograniczone są do celów związanych z procesem , wymogów prawa i zasad ogólnymi przetwarzania danych przez spółkę.   

Jakie dane osobowe gromadzi korporacja Raytheon Technologies Corporation?

Ogólna Polityka Prywatności RTX link - General Privacy Notice obejmuje dane osobowe, które RTX może gromadzić i przetwarzać oddzielnie i niezależnie od swoich stron internetowych i wersji mobilnych.

Osoba odwiedzająca naszą witrynę może zostać poproszona o podanie danych osobowych w celu otrzymania odpowiedzi lub dostarczenia innej usługi przez firmę RTX. Dane osobowe, o podanie, których odwiedzający może zostać poproszony zawierają nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania/korespondencyjny oraz telefon kontaktowy. Proces gromadzenia danych będzie wyraźnie zaznaczony — pojawi się prośba o podanie danych wraz z możliwością podjęcia decyzji o chęci podania danych lub rezygnacji z podawania danych. W przypadku wybrania rezygnacji z podawania żądanych danych osobowych Korporacja RTX może nie być w stanie wykonać żądanej transakcji. Do korzystania z określonych sekcji naszej witryny konieczna jest rejestracja. Podczas rejestracji wymagane będzie podanie następujących danych: Imię i nazwisko, adres mailowy, login identyfikacyjny, numer telefonu, adres zamieszkania. Bez podania tych danych rejestracja nie będzie możliwa.

Operator komórkowy może mieć sprzeczne stanowisko w zakresie ochrony prywatności i pobierać dane osobowe w momencie wejścia na naszą witrynę internetową. Korporacja RTX nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobierania informacji przez inne podmioty w momencie wejścia na naszą witrynę lub witryny internetowe.

 W jaki sposób korporacja RTX wykorzystuje zgromadzone dane osobowe?

 Zgromadzone dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu:

 • prowadzenia podstawowej działalności, takiej jak komunikacja z klientami i planowanie biznesowe;
 • świadczenia usług inwestorskich;
 • dostarczenia żądanej przez użytkownika informacji, przedmiotu lub usługi;
 • komunikacji z użytkownikiem w sprawie produktów, usług i zdarzeń dotyczących firmy RTX;
 • ulepszania naszych produktów, usług i witryn;
 • oceny zainteresowania zatrudnieniem w firmie RTX/lub zapewnienia możliwości ubiegania się o zatrudnienie;
 • weryfikacji tożsamości i zapewniania bezpieczeństwa w obszarze jednego z pozostałych wymienionych tutaj celów;
 • zapewnienia lub poprawy bezpieczeństwa systemów elektronicznych firmy RTX;
 • ochrony przed oszustwami;
 • zabezpieczenia przed sankcjami i listami sporządzanymi na potrzeby walki z terroryzmem zgodnie z wymaganiami prawa;
 • odpowiedzi na zasadne żądania prawne zgłaszane przez organy ścigania lub rządowe organy regulacyjne;
 • prowadzenia dochodzeń w sprawie domniemanej lub rzeczywistej działalności nielegalnej;
 • zapobiegania szkodom fizycznym lub stratom finansowym;
 • wspierania sprzedaży lub przekazywania całości lub części naszej działalności lub dóbr (w tym w drodze bankructwa); i/lub
 • przeprowadzania dochodzeń na potrzeby zapewnienia zgodności z prawnymi zobowiązaniami.

Z wyjątkiem przypadków wykorzystania w ramach zawieranego kontraktu lub wypełnienia obowiązku prawnego, wykorzystanie gromadzonych danych osobowych nastąpi wyłącznie w zgodnym z prawem interesie handlowym, o którym mowa powyżej.

 Gdzie korporacja RTX przechowuje dane?

Korporacja RTX jest spółką o zasięgu globalnym z lokalizacjami w wielu różnych krajach, dlatego przekazane nam dane mogą być przekazywane między podmiotami prawnymi lub między krajami w celu realizacji wymienionych powyżej celów. Kraje te obejmują co najmniej Stany Zjednoczone, wiele krajów Unii Europejskiej, Kanadę oraz inne kraje, w tym azjatyckie. Dane osobowe będą przekazywane zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawnymi i tylko w koniecznym zakresie w celach określonych powyżej.

Korporacja RTX opiera się na dostępnych mechanizmach prawnych w celu umożliwienia zgodnego z prawem przekazywania danych osobowych za granicę.
W zakresie, w jakim korporacja RTX opiera się na standardowych klauzulach umownych (zwanych również klauzulami wzorcowymi) lub obowiązujących zasadach korporacyjnych w celu autoryzacji transferu, Korporacja RTX będzie spełniać wymagania, o których mowa powyżej, w tym w sytuacji wystąpienia konfliktu między tymi wymaganiami a niniejszą informacją.

Aby przeczytać wiążące reguły korporacyjne Korporacji RTX, należy wejść na stronę https://www.rtx.com/privacy/Binding-Corporate-Rules w celu wybrania odpowiedniej wersji językowej.

Czy korporacja RTX  wykorzystuje dane osobowe do nawiązywania kontaktu z użytkownikiem? 

Korporacja RTX może wykorzystywać podane dane osobowe do nawiązywania kontaktu z użytkownikiem w kwestiach związanych z produktami, usługami, promocjami, ofertami specjalnymi, ankietami oraz innymi informacjami, którymi użytkownik może być zainteresowany. Aby nie otrzymywać takich komunikatów, należy skorzystać z funkcji anulowania subskrypcji dostępnej w witrynie lub powiadomić nas o tym fakcie, wysyłając wiadomość e-mail na adres komunikacja.pwr@prattwhitney.com.

Ponadto korporacja RTXzapewni, że wszelkie komunikaty marketingowe wysyłane drogą elektroniczną będą zawierały prostą opcję rezygnacji lub anulowania subskrypcji. Po anulowaniu subskrypcji dotyczącej otrzymywania komunikatów marketingowych możliwe jest otrzymywanie komunikatów dotyczących konta lub przeprowadzanych
z nami transakcji.

 Czy korporacja RTX  udostępnia zgromadzone dane osobowe?

 Korporacja RTX może udostępnić dane osobowe swoim oddziałom lub jednostkom afiliowanym (zwanym dalej „Grupa RTX”). Korporacja RTX nie sprzeda ani nie udostępni w inny sposób danych osobowych poza Grupą RTX z wyjątkiem:

 • usługodawców, którym korporacja RTX zleca wykonywanie usług w swoim imieniu. korporacja RTX udostępnia dane osobowe tylko tym usługodawcom, z którymi zawarła umowę ograniczającą możliwość wykorzystywania lub ujawniania informacji do sytuacji, w których jest to konieczne w celu wykonania usług w imieniu firmy RTX lub zapewnienia zgodności z wymaganiami prawa;
 • wypełniania zobowiązań prawnych, a w szczególności udzielania odpowiedzi na zasadne żądania prawne zgłaszane przez organy ścigania, sądy lub rządowe organy lub władze regulacyjne;
 • prowadzenia dochodzeń w sprawie domniemanej lub rzeczywistej działalności nielegalnej;
 • zapobiegania szkodom fizycznym lub stratom finansowym; lub
 • wspierania sprzedaży lub przekazywania całości lub części naszej działalności lub dóbr (w tym w drodze bankructwa).

Dane osobowe mogą również być przechowywane lub przetwarzane przez naszych usługodawców w krajach innych niż te, w których zostały pobrane, takich jak Stany Zjednoczone, kraje członkowskie Unii Europejskiej, Kanada lub inne.

 Jak długo korporacja RTX  przechowuje dane osobowe?

 Korporacja RTX przechowuje dane osobowe tak długo, jak wymaga tego wypełnienie zobowiązań umownych i prawnych. W przypadku, gdy dane osobowe nie podlegają zobowiązaniom umownym lub prawnym, Korporacja RTX przechowuje dane przez okres zgodny z celem, dla którego zostały one pobrane.

 W jaki sposób korporacja RTX wykorzystuje pliki cookie lub inne technologie śledzące?

Korporacja RTX może korzystać z plików cookie w swoich witrynach. Pliki cookie są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do komputerów użytkowników i na nich zapisywane. Umożliwiają one witrynom rozpoznawanie powracających użytkowników, ułatwiają użytkownikom dostęp do witryn i umożliwiają witrynom kompilowanie zbiorczych danych w celu ulepszania treści. Pliki cookie nie powodują uszkodzenia plików ani komputerów użytkowników.

Jeśli nie chcesz, aby pliki cookie były dostępne przez tę lub inną witrynę RTX, powinieneś dostosować ustawienia w przeglądarce, aby odmówić lub wyłączyć korzystania z plików cookie. Pliki cookie używane przez RTX w tej witrynie nie identyfikują użytkownika. Pliki cookie zapewniają po prostu RTX zbiorczą, anonimową analizę dotyczącą liczby osób odwiedzających poszczególne strony w tej witrynie.

Ta witryna może korzystać również z sygnałów nawigacyjnych. Sygnał nawigacyjny to zazwyczaj piksel umieszczony w witrynie,  który śledzi, czy użytkownik odwiedził daną witrynę, co pozwala kierować do niego reklamy celowane. Sygnałów nawigacyjnych używa się w połączeniu z plikami cookie, co oznacza, że wyłączenie obsługi plików cookie w przeglądarce uniemożliwi również śledzenie aktywności przez sygnały nawigacyjne. Sygnał nawigacyjny będzie nadal monitorował odwiedziny witryny internetowej, jednak unikalne dane użytkownika nie będą rejestrowane.

Ponadto korporacja RTX może wykorzystywać pliki cookie oraz podobne technologie zamieszczone przez jej partnerów biznesowych w celu dostarczenia korporacji RTX informacji na temat reklam, które kierują użytkowników na jej witrynę. Więcej informacji na temat plików cookie oraz innych technologii śledzących można znaleźć tutaj.

 Jak traktować odnośniki do witryn osób trzecich, jakie mogą się wyświetlać w niniejszej witrynie?

W niektórych przypadkach korporacja RTX może podawać odnośniki do witryn, które nie są zarządzane przez RTX, przy czym korporacja RTX dołoży starań, aby odpowiednio oznaczyć takie odnośniki. Jednak korporacja RTX nie kontroluje takich witryn osób trzecich i nie może ponosić odpowiedzialności za zawartość lub praktyki w zakresie ochrony prywatności stosowane przez inne witryny.

Dodatkowe informacje dotyczące konkretnych użytkowników.

Rodzice, opiekunowie, dzieci: Niniejsza witryna przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat lub osiągnęły pełnoletność właściwą ze względu na miejsce zamieszkania. Korporacja RTX nie zwraca się świadomie z wnioskiem o dostarczenie informacji do dzieci, a także nie prowadzi skierowanych do dzieci działań marketingowych w odniesieniu do produktów lub usług. Osoby, które nie spełniają powyższych wymogów uprasza się o niewprowadzanie swoich danych osobowych w tej ani w żadnej innej witrynie firmy RTX.

Użytkownicy z Unii Europejskiej: Użytkownik ma prawo złożyć skargę do krajowego organu ochrony danych, który może być również znany, jako organ nadzoru. W określonych okolicznościach użytkownik ma również prawo do złożenia wniosku o dostęp do danych osobowych, ich modyfikację bądź usunięcie, prawo ubiegania się o wprowadzenie ograniczeń związanych z ich przetwarzaniem, wnoszenia sprzeciwu wobec sposobu ich przetwarzania,
a także prawo ubiegania się o przeniesienie danych osobowych. Aby skontaktować się z firmą RTX w celu dostępu, modyfikacji, usunięcia, wniesienia sprzeciwu lub ubiegania się o nałożenie ograniczeń lub przeniesienie, należy skorzystać z metod kontaktu określonych na końcu niniejszego powiadomienia.

Użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych: Korporacja RTX nie pobiera za pośrednictwem swoich witryn internetowych danych dotyczących numerów ubezpieczeń społecznych. Korporacja RTX pobiera jednak numery ubezpieczeń społecznych w przypadkach, w których jest to wymaganych przez prawo, na przykład do celów podatkowych lub związanych z wynagrodzeniami swoich pracowników. W przypadku pobrania lub wykorzystania numerów ubezpieczeń społecznych, Korporacja RTX dołoży wszelkich starań, aby zachować ich poufność, ograniczyć dostęp wyłącznie na zasadzie ścisłej potrzeby oraz wprowadzić odpowiednie zabezpieczenia techniczne i plany przechowywania.

 W jaki sposób korporacja RTX może zmienić niniejsze zasady?

Korporacja RTX rozbudowuje i ulepsza niniejszą witrynę, dlatego konieczne może być zaktualizowanie niniejszych zasad. Zasady te mogą być modyfikowane od czasu do czasu bez uprzedniego powiadomienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania niniejszych zasad pod kątem wszelkich zmian. Zmiany o zasadniczym znaczeniu zostaną wskazane na początku zasad.

 W jaki sposób można skontaktować się z korporacją RTX?

Jeżeli masz uwagi, pytania lub inne spostrzeżenia dotyczące możliwości ulepszenia witryny Pratt & Whitney Rzeszów S.A. proszę prześlij na adres komunikacja.pwr@prattwhitney.com.

Informacje dotyczące chęci dostępu do danych osobowych, ich modyfikacji bądź aktualizacji, z perspektywy użytkownika należy przesyłać na adres: privacy.compliancepwr@prattwhitney.com.

Wszelkie pytania dotyczące praktyk Korporacji RTX w zakresie ochrony prywatności w ogóle należy przesyłać drogą elektroniczną na adres privacy.compliance@rtx.com.