Polityka prywatności

INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Raytheon Technologies Corporation oraz jej oddziały i podmioty stowarzyszone (zwane dalej zbiorczo „RTX”), w tym Pratt & Whitney Rzeszów S.A.; Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, Polska, są odpowiedzialne za niniejszą witrynę.

Zgodnie postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych( dalej „RODO”)  informujemy, iż administratorem danych jest spółka Pratt & Whitney Rzeszów S.A.; Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, Polska.

Informacja o ochronie prywatności opisuje praktyki firmy związane z danymi osobowymi gromadzonymi za pośrednictwem witryn RTX, chyba, że istnieją odrębne informacje o ochronie prywatności dla poszczególnych witryn.

RTX i podmioty stowarzyszone korzystają z określonych ogólnych polityk prywatności –link (https://www.rtx.com/privacy) dot. zasad ogólnych  zbieranych danych, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez firmę RTX i podmioty stowarzyszone niezależnie od witryn i aplikacji mobilnych. Jeżeli będziesz aplikował o pracę poprzez te stronę RTX dane osobowe będą zbierane zgodnie z polityką rekrutacji RTX (https://www.rtx.com/privacy/Job-Applicant-Privacy-Notice  ).

RTX podejmuje działania na rzecz ochrony prywatności osób, które odwiedzają witrynę. RTX wdrożyła środki techniczne, administracyjne oraz fizyczne w celu ochrony danych osobowych, jakie mogą być gromadzone.

Spółka może przetwarzać dane osobowe w oparciu o  podstawy RODO i w zakresach wynikających
z takich głównych celów przetwarzania jak na przykład :

Administrator danych osobowych jest przedsiębiorcą zajmującym się produkcją o przeznaczeniu wojskowym, która podlega specyficznym regulacjom prawnym w zakresie bezpieczeństwa. Spółka może przetwarzać dane osobowe w zakresie danych niezbędnych do zapewnienia środków bezpieczeństwa i ochrony, celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia oraz pracowników Spółki, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę,  a także może przetwarzać dane osobowe również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń powstałych pomiędzy osobą  a Spółką, jak również w celu prowadzenia na terenie Spółki monitoringu wizyjnego i monitoringu prędkości, co stanowi jej prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Spółka (Administrator) może również przetwarzać za  zgodą wizerunek osób wizytujących w celach identyfikacyjnych przy pomocy identyfikatora- przepustki (podstawa prawna: art. 6ust. 1 lit. a  RODO). Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku w powyższym celu jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Państwa, a także nie może powodować wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę wstępu na teren Spółki. Klauzula szczegółowa dla wizytujących teren zakładu dostępna jest tutaj.

Spółka może przetwarzać dane w celu prowadzenia procesu rekrutacji i zatrudnienia na dane stanowisko zgodnie z zakresem Kodeksu Pracy w zakresie danych niezbędnych w celu przeprowadzenia rekrutacji podstawa art. 221 ust 1 Kodeksu Pracy a  w razie przekroczenia tego zakresu i dostarczenia dodatkowych danych na podstawie udzielonej zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Klauzula szczegółowa dla kandydatów do pracy dostępna jest tutaj

Spółka może przetwarzać dane osobowe również w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na niej w związku wymaganiami przepisów prawa regulujących przebieg praktyki lub stażu np. przepisów o praktykach absolwenckich, zawodowych, studenckich. Klauzula szczegółowa dla praktykantów stażystów dostępna jest tutaj.

Spółka może przetwarzać dane w oparciu o inne obowiązujące przepisy prawa jak np. przepisy podatkowo/ skarbowe, ubezpieczeń, przepisy dotyczące wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym i inne.

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Spółka będzie przetwarzać dane w celu zawarcia i wykonania umów cywilnoprawnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy cywilnoprawnej. Klauzule informacyjne dla kontrahentów i pracowników, reprezentantów kontrahentów.

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO i/lub  podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Spółka może przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody osoby do różnych procesów w których podanie danych jest dobrowolne np. udostępnień wizerunku czy udziału w konkursach. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w jakimkolwiek celu jest dobrowolne, a brak wyrażenia zgody nie może powodować wobec  żadnych negatywnych konsekwencji wobec osoby i przysługuje w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Spółka może przetwarzać dane osobowe w celu: udzielania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: Ustawa) oraz regulaminem obowiązującym w tym zakresie u Administratora, zapewnienia prawidłowego wykorzystania środków pieniężnych, obsługi funduszu oraz na potrzeby dochodzenia praw lub roszczeń, a także innych świadczeń z ZFŚS jak udzielanie pożyczek na podstawie zawartych umów. Klauzula szczegółowa dla osób korzystających że świadczeń ZFŚS dostępna jest tutaj.

podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c i/lub  podstawa prawna : art. 9 ust. 2 lit. b RODO i/lub  podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. f RODO

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

Dodatkowo w przypadku ubiegania się o pracę w Pratt & Whitney Rzeszów S.A. zakres zbieranych danych, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem podmiotów trzecich kandydatów podlega dodatkowym zasadom ochrony danych kandydata określonym na stronach podmiotów trzecich, np. http://www.kariera.pwpoland.com/.

Spółka może przetwarzać dane osobowe w celu: udzielania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: Ustawa) oraz regulaminem obowiązującym w tym zakresie u Administratora, zapewnienia prawidłowego wykorzystania środków pieniężnych, obsługi funduszu oraz na potrzeby dochodzenia praw lub roszczeń a także innych świadczeń z ZFŚS jak udzielanie pożyczek na podstawie zawartych umów. Klauzula szczegółowa dla osób korzystających że świadczeń ZFŚS dostępna jest w załączonym niżej dokumencie.

podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c i/lub  podstawa prawna : art. 9 ust. 2 lit. b RODO i/lub  podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Jakie dane osobowe gromadzi korporacja Raytheon Technologies Corporation?

Ogólna Polityka Prywatności RTX link - General Privacy Notice   obejmuje dane osobowe, które RTX może gromadzić i przetwarzać oddzielnie i niezależnie od swoich stron internetowych i wersji mobilnych.

Osoba odwiedzająca naszą witrynę może zostać poproszona o podanie danych osobowych w celu otrzymania odpowiedzi lub dostarczenia innej usługi przez firmę RTX. Dane osobowe, o podanie, których odwiedzający może zostać poproszony zawierają nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania/korespondencyjny oraz telefon kontaktowy. Proces gromadzenia danych będzie wyraźnie zaznaczony — pojawi się prośba o podanie danych wraz z możliwością podjęcia decyzji o chęci podania danych lub rezygnacji z podawania danych. W przypadku wybrania rezygnacji z podawania żądanych danych osobowych Korporacja RTX może nie być w stanie wykonać żądanej transakcji. Do korzystania z określonych sekcji naszej witryny konieczna jest rejestracja. Podczas rejestracji wymagane będzie podanie następujących danych: Imię i nazwisko, adres mailowy, login identyfikacyjny, numer telefonu, adres zamieszkania. Bez podania tych danych rejestracja nie będzie możliwa.

Operator komórkowy może mieć sprzeczne stanowisko w zakresie ochrony prywatności i pobierać dane osobowe w momencie wejścia na naszą witrynę internetową. Korporacja RTX nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobierania informacji przez inne podmioty w momencie wejścia na naszą witrynę lub witryny internetowe.

 W jaki sposób korporacja RTX wykorzystuje zgromadzone dane osobowe?

 Zgromadzone dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu:

 • prowadzenia podstawowej działalności, takiej jak komunikacja z klientami i planowanie biznesowe;
 • świadczenia usług inwestorskich;
 • dostarczenia żądanej przez użytkownika informacji, przedmiotu lub usługi;
 • komunikacji z użytkownikiem w sprawie produktów, usług i zdarzeń dotyczących firmy RTX;
 • ulepszania naszych produktów, usług i witryn;
 • oceny zainteresowania zatrudnieniem w firmie RTX/lub zapewnienia możliwości ubiegania się o zatrudnienie;
 • weryfikacji tożsamości i zapewniania bezpieczeństwa w obszarze jednego z pozostałych wymienionych tutaj celów;
 • zapewnienia lub poprawy bezpieczeństwa systemów elektronicznych firmy RTX;
 • ochrony przed oszustwami;
 • zabezpieczenia przed sankcjami i listami sporządzanymi na potrzeby walki z terroryzmem zgodnie z wymaganiami prawa;
 • odpowiedzi na zasadne żądania prawne zgłaszane przez organy ścigania lub rządowe organy regulacyjne;
 • prowadzenia dochodzeń w sprawie domniemanej lub rzeczywistej działalności nielegalnej;
 • zapobiegania szkodom fizycznym lub stratom finansowym;
 • wspierania sprzedaży lub przekazywania całości lub części naszej działalności lub dóbr (w tym w drodze bankructwa); i/lub
 • przeprowadzania dochodzeń na potrzeby zapewnienia zgodności z prawnymi zobowiązaniami.

Z wyjątkiem przypadków wykorzystania w ramach zawieranego kontraktu lub wypełnienia obowiązku prawnego, wykorzystanie gromadzonych danych osobowych nastąpi wyłącznie w zgodnym z prawem interesie handlowym, o którym mowa powyżej.

 Gdzie korporacja RTX przechowuje dane?

Korporacja RTX jest spółką o zasięgu globalnym z lokalizacjami w wielu różnych krajach, dlatego przekazane nam dane mogą być przekazywane między podmiotami prawnymi lub między krajami w celu realizacji wymienionych powyżej celów. Kraje te obejmują co najmniej Stany Zjednoczone, wiele krajów Unii Europejskiej, Kanadę oraz inne kraje, w tym azjatyckie. Dane osobowe będą przekazywane zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawnymi i tylko w koniecznym zakresie w celach określonych powyżej.

Korporacja RTX opiera się na dostępnych mechanizmach prawnych w celu umożliwienia zgodnego z prawem przekazywania danych osobowych za granicę.
W zakresie, w jakim korporacja RTX opiera się na standardowych klauzulach umownych (zwanych również klauzulami wzorcowymi) lub obowiązujących zasadach korporacyjnych w celu autoryzacji transferu, Korporacja RTX będzie spełniać wymagania, o których mowa powyżej, w tym w sytuacji wystąpienia konfliktu między tymi wymaganiami a niniejszą informacją.

Aby przeczytać wiążące reguły korporacyjne Korporacji RTX, należy wejść na stronę https://www.rtx.com/privacy/Binding-Corporate-Rules(Link do innej strony) w celu wybrania odpowiedniej wersji językowej.

Czy korporacja RTX  wykorzystuje dane osobowe do nawiązywania kontaktu z użytkownikiem? 

Korporacja RTX może wykorzystywać podane dane osobowe do nawiązywania kontaktu z użytkownikiem w kwestiach związanych z produktami, usługami, promocjami, ofertami specjalnymi, ankietami oraz innymi informacjami, którymi użytkownik może być zainteresowany. Aby nie otrzymywać takich komunikatów, należy skorzystać z funkcji anulowania subskrypcji dostępnej w witrynie lub powiadomić nas o tym fakcie, wysyłając wiadomość e-mail na adres komunikacja.pwr@prattwhitney.com.

Ponadto korporacja RTXzapewni, że wszelkie komunikaty marketingowe wysyłane drogą elektroniczną będą zawierały prostą opcję rezygnacji lub anulowania subskrypcji. Po anulowaniu subskrypcji dotyczącej otrzymywania komunikatów marketingowych możliwe jest otrzymywanie komunikatów dotyczących konta lub przeprowadzanych
z nami transakcji.

 Czy korporacja RTX  udostępnia zgromadzone dane osobowe?

 Korporacja RTX może udostępnić dane osobowe swoim oddziałom lub jednostkom afiliowanym (zwanym dalej „Grupa RTX”). Korporacja RTX nie sprzeda ani nie udostępni w inny sposób danych osobowych poza Grupą RTX z wyjątkiem:

 • usługodawców, którym korporacja RTX zleca wykonywanie usług w swoim imieniu. korporacja RTX udostępnia dane osobowe tylko tym usługodawcom, z którymi zawarła umowę ograniczającą możliwość wykorzystywania lub ujawniania informacji do sytuacji, w których jest to konieczne w celu wykonania usług w imieniu firmy RTX lub zapewnienia zgodności z wymaganiami prawa;
 • wypełniania zobowiązań prawnych, a w szczególności udzielania odpowiedzi na zasadne żądania prawne zgłaszane przez organy ścigania, sądy lub rządowe organy lub władze regulacyjne;
 • prowadzenia dochodzeń w sprawie domniemanej lub rzeczywistej działalności nielegalnej;
 • zapobiegania szkodom fizycznym lub stratom finansowym; lub
 • wspierania sprzedaży lub przekazywania całości lub części naszej działalności lub dóbr (w tym w drodze bankructwa).

Dane osobowe mogą również być przechowywane lub przetwarzane przez naszych usługodawców w krajach innych niż te, w których zostały pobrane, takich jak Stany Zjednoczone, kraje członkowskie Unii Europejskiej, Kanada lub inne.

 Jak długo korporacja RTX  przechowuje dane osobowe?

Korporacja RTX przechowuje dane osobowe tak długo, jak wymaga tego wypełnienie zobowiązań umownych ( np. do upływu okresu przedawnienia roszczeń) i prawnych (np. do celów związanych z ewidencją obowiązków podatkowych, ubezpieczeniowych, archiwizacyjnych). W przypadku, gdy dane osobowe nie podlegają zobowiązaniom umownym lub prawnym, Korporacja RTX przechowuje dane przez okres zgodny z celem, dla którego zostały one pobrane.

 W jaki sposób korporacja RTX wykorzystuje pliki cookie lub inne technologie śledzące?

Korporacja RTX może korzystać z plików cookie w swoich witrynach. Pliki cookie są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do komputerów użytkowników i na nich zapisywane. Umożliwiają one witrynom rozpoznawanie powracających użytkowników, ułatwiają użytkownikom dostęp do witryn i umożliwiają witrynom kompilowanie zbiorczych danych w celu ulepszania treści. Pliki cookie nie powodują uszkodzenia plików ani komputerów użytkowników.

Jeśli nie chcesz, aby pliki cookie były dostępne przez tę lub inną witrynę RTX, powinieneś dostosować ustawienia w przeglądarce, aby odmówić lub wyłączyć korzystania z plików cookie. Pliki cookie używane przez RTX w tej witrynie nie identyfikują użytkownika. Pliki cookie zapewniają po prostu RTX zbiorczą, anonimową analizę dotyczącą liczby osób odwiedzających poszczególne strony w tej witrynie.

Ta witryna może korzystać również z sygnałów nawigacyjnych. Sygnał nawigacyjny to zazwyczaj piksel umieszczony w witrynie(Link do innej strony),  który śledzi, czy użytkownik odwiedził daną witrynę, co pozwala kierować do niego reklamy celowane. Sygnałów nawigacyjnych używa się w połączeniu z plikami cookie, co oznacza, że wyłączenie obsługi plików cookie w przeglądarce uniemożliwi również śledzenie aktywności przez sygnały nawigacyjne. Sygnał nawigacyjny będzie nadal monitorował odwiedziny witryny internetowej, jednak unikalne dane użytkownika nie będą rejestrowane.

Ponadto korporacja RTX może wykorzystywać pliki cookie oraz podobne technologie zamieszczone przez jej partnerów biznesowych w celu dostarczenia korporacji RTX informacji na temat reklam, które kierują użytkowników na jej witrynę. Więcej informacji na temat plików cookie oraz innych technologii śledzących można znaleźć tutaj(Link do innej strony).

 Jak traktować odnośniki do witryn osób trzecich, jakie mogą się wyświetlać w niniejszej witrynie?

W niektórych przypadkach korporacja RTX może podawać odnośniki do witryn, które nie są zarządzane przez RTX, przy czym korporacja RTX dołoży starań, aby odpowiednio oznaczyć takie odnośniki. Jednak korporacja RTX nie kontroluje takich witryn osób trzecich i nie może ponosić odpowiedzialności za zawartość lub praktyki w zakresie ochrony prywatności stosowane przez inne witryny.

Dodatkowe informacje dotyczące konkretnych użytkowników.

Rodzice, opiekunowie, dzieci: Niniejsza witryna przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat lub osiągnęły pełnoletność właściwą ze względu na miejsce zamieszkania. Korporacja RTX nie zwraca się świadomie z wnioskiem o dostarczenie informacji do dzieci, a także nie prowadzi skierowanych do dzieci działań marketingowych w odniesieniu do produktów lub usług. Osoby, które nie spełniają powyższych wymogów uprasza się o niewprowadzanie swoich danych osobowych w tej ani w żadnej innej witrynie firmy RTX.

Użytkownicy z Unii Europejskiej: Użytkownik ma prawo złożyć skargę do krajowego organu ochrony danych, który może być również znany, jako organ nadzoru. W określonych okolicznościach użytkownik ma również prawo do złożenia wniosku o dostęp do danych osobowych, ich modyfikację bądź usunięcie, prawo ubiegania się o wprowadzenie ograniczeń związanych z ich przetwarzaniem, wnoszenia sprzeciwu wobec sposobu ich przetwarzania,
a także prawo ubiegania się o przeniesienie danych osobowych. Aby skontaktować się z firmą RTX w celu dostępu, modyfikacji, usunięcia, wniesienia sprzeciwu lub ubiegania się o nałożenie ograniczeń lub przeniesienie, należy skorzystać z metod kontaktu określonych na końcu niniejszego powiadomienia.

Użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych: Korporacja RTX nie pobiera za pośrednictwem swoich witryn internetowych danych dotyczących numerów ubezpieczeń społecznych. Korporacja RTX pobiera jednak numery ubezpieczeń społecznych w przypadkach, w których jest to wymaganych przez prawo, na przykład do celów podatkowych lub związanych z wynagrodzeniami swoich pracowników. W przypadku pobrania lub wykorzystania numerów ubezpieczeń społecznych, Korporacja RTX dołoży wszelkich starań, aby zachować ich poufność, ograniczyć dostęp wyłącznie na zasadzie ścisłej potrzeby oraz wprowadzić odpowiednie zabezpieczenia techniczne i plany przechowywania.

 W jaki sposób korporacja RTX może zmienić niniejsze zasady?

Korporacja RTX rozbudowuje i ulepsza niniejszą witrynę, dlatego konieczne może być zaktualizowanie niniejszych zasad. Zasady te mogą być modyfikowane od czasu do czasu bez uprzedniego powiadomienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania niniejszych zasad pod kątem wszelkich zmian. Zmiany o zasadniczym znaczeniu zostaną wskazane na początku zasad.

 W jaki sposób można skontaktować się z korporacją RTX?

W granicach określonych przepisami prawa (RODO) każdej osobie  przysługuje prawo do: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Spółka przetwarza je w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Spółka przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody oraz  przypadku uznania przez osobę iż przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę narusza przepisy ochrony danych  przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli masz uwagi, pytania lub inne spostrzeżenia dotyczące możliwości ulepszenia witryny Pratt & Whitney Rzeszów S.A. proszę prześlij na adres komunikacja.pwr@prattwhitney.com.

Informacje dotyczące chęci dostępu do danych osobowych, ich modyfikacji bądź aktualizacji, z perspektywy użytkownika należy przesyłać na adres: privacy.compliancepwr@prattwhitney.com.

Wszelkie pytania dotyczące praktyk Korporacji RTX w zakresie ochrony prywatności w ogóle należy przesyłać drogą elektroniczną na adres privacy.compliance@rtx.com.

 

Ustawienia prywatności