Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Napędów Lotniczych przy Pratt & Whitney Rzeszów S.A.

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Napędów Lotniczych przy Pratt & Whitney Rzeszów S.A.

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Napędów Lotniczych przy Pratt & Whitney Rzeszów S.A.

innowacyjna_gospodarka_baner_copy.png [20.14 KB]

 

 Pratt & Whitney Rzeszów S.A.


realizuje projekt

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Napędów Lotniczych przy Prat & Whitney Rzeszów S.A.

 

współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,

Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.3 Wspieranie Innowacji 

Przedmiotem projektu jest budowa budynku na potrzeby biura konstrukcyjno-technologicznego, adaptacja i remont obiektów z przeznaczeniem na stanowiska badawcze oraz zakup sprzętu i wyposażenia naukowo-badawczego. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej - umożliwi utworzenie organizacji badawczo-rozwojowej na poziomie światowym, będącej partnerem dla europejskich i światowych przedsiębiorstw i instytutów badawczych. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników PO RPW w zakresie liczby projektów z zakresu BRT oraz liczby projektów współpracy między instytucjami badawczymi a przedsiębiorstwami, a także spowoduje wzrost udziału pracujących w sektorach przemysłu wysokich technologii oraz zwiększy liczbę zgłaszanych patentów i wzorów przemysłowych.

 

 

Wartość całkowita projektu: 213 248 404,00 PLN

 

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 81 600 130,00 PLN

 

Okres realizacji projektu: 2012 - 2015

 

www.polskawschodnia.gov.pl