BHP i OŚ

BHP i OŚ

Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska naturalnego w codziennej działalności Pratt & Whitney Rzeszów są kluczowymi wartościami.

Nasi pracownicy wiedzą, że wyposażeni w środki ochrony indywidualnej i zbiorowej o najwyższej jakości, sami wpływają bezpośrednio na swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo współpracowników i że zależy ono od nich samych. Stosowane w firmie praktyki i podnoszące bezpieczeństwo zachowania coraz częściej przenoszą do swoich domów i rodzin.

Od momentu prywatyzacji, jako firma szczycąca się posiadaniem od 2001 roku tytułu „Lidera ekologii”, otrzymanego za nowoczesne rozwiązania zastosowane
w galwanizerni, rozpoczęto program związany z oczyszczaniem środowiska naturalnego:

- zlikwidowano stację paliw;

- usunięto 11 zbiorników podziemnych i zanieczyszczoną ziemię;

- zainstalowano piezometry umożliwiające bieżącą kontrolę ewentualnego przenikania do gruntu i wód gruntowych substancji stosowanych w procesach technologicznych;

- kontrolowana jest czystość wód podziemnych wpływających i wypływających z zakładu;

- mycie części w alkoholu i benzynie zastąpiono roztworami biodegradowalnymi

- usunięto zbiorniki cyjanowe oraz olejowe a skażoną ziemię, poddano profesjonalnej utylizacji.

W latach 2006-2007 został wdrożony plan redukcji emisji lotnych związków organicznych, który przyniósł drastyczny spadek emisji z ponad 41 ton w 2005 r. do 16 ton w 2007 r. Nasze wysiłki w tej dziedzinie oraz przede wszystkim ich wynik zostały docenione przez międzynarodową organizację Green Apple Award, która nagrodziła ówczesną WSK w kategorii „International Best Practice”. W 2008 r. projekt środowiskowy „Redukcja lotnych związków organicznych” nasze przedsiębiorstwo otrzymało międzynarodowe wyróżnienie „Gren Heros 2008”.

Równolegle z oczyszczaniem środowiska naturalnego poczyniono inwestycje związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa i ergonomii miejsc pracy:

- zainstalowano m.in. osłony na ruchome części maszyn;

- wprowadzono program podnoszący świadomość bezpieczeństwa pracy opierający się na kardynalnych zasadach zapobiegania wypadkom;

- skoncentrowano działania firmy na zrównoważony rozwój, który jest odpowiedzią na politykę ekologiczną państwa w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego
i racjonalnego użytkowania zasobów przyrodniczych. Jego cele ukierunkowane są na:

 

  • ochronę przyrody i krajobrazu,
  • ochronę i zrównoważony rozwój lasów,
  • ochronę gleb
  • ochronę zasobów kopalin i wód podziemnych.
  • konieczność zmniejszenia zużycia wody, materiałów i energii w procesach produkcyjnych, rolnictwie i bytowaniu człowieka.

Jednym z dowodów uznania tych działań jest przyznany budynkom naszego Centrum Badawczo – Rozwojowego certyfikat LEED - (ang. Leadership in Energy and Environmental Design), przyznawany budynkom przyjaznym użytkownikom i środowisku (2015 i 2017 r.).

Wszelkie działania firmy uwzględniają bezpieczeństwo i dbałość o środowisko, czego dowodem jest aktualizowana rokrocznie Polityka BHP i Ochrony Środowiska w Pratt & Whitney Rzeszów S.A.