BHP i OŚ

BHP i OŚ

Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska naturalnego w codziennej działalności Pratt & Whitney Rzeszów są kluczowymi wartościami. Nasi pracownicy wiedzą, że wyposażeni w środki ochrony indywidualnej i zbiorowej o najwyższej jakości, sami wpływają bezpośrednio na swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo współpracowników i że zależy ono od nich samych. Stosowane w firmie praktyki i podnoszące bezpieczeństwo zachowania coraz częściej przenoszą do swoich domów i rodzin.

Program zarządzania higieną przemysłową pozwala monitorować wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych, na stanowiskach pracy, którego efektem jest eliminacja lub znaczne obniżenie oddziaływania tych czynników na pracowników. Monitoruje się również gospodarkę substancjami niebezpiecznymi wykorzystując ocenę ilościową zużywanych substancji, poszukiwanie i zastępowanie ich bardziej bezpiecznymi z uwzględnieniem wymagań REACH.

Procesy, które generują najwyższe niebezpieczeństwa dla pracowników są transferowane na stanowiska zautomatyzowane i zrobotyzowane, gdzie wyeliminowany jest bezpośredni kontakt pracownika z zagrożeniem.

Rozpoczęto program związany z ochroną środowiska naturalnego:

 • zlikwidowano stację paliw;
 • usunięto 11 zbiorników podziemnych i zanieczyszczoną ziemię;
 • zainstalowano piezometry umożliwiające bieżącą kontrolę ewentualnego przenikania do gruntu i wód gruntowych substancji stosowanych w procesach technologicznych;
 • kontrolowana jest czystość wód podziemnych wpływających i wypływających z zakładu;
 • mycie części w alkoholu i benzynie zastąpiono roztworami biodegradowalnymi
 • usunięto zbiorniki cyjanowe oraz olejowe a skażoną ziemię, poddano profesjonalnej utylizacji
 • podejmowane są działania mające na celu ograniczanie zużycia energii, wody i wytwarzania odpadów niebezpiecznych.

Równolegle z ochroną środowiska naturalnego poczyniono inwestycje związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa i ergonomii miejsc pracy:

 • zainstalowano m.in. osłony na ruchome części maszyn;
 • wprowadzono ergonomiczne rozwiązania na stanowiskach pracy eliminując transport ręczny;
 • wprowadzono program podnoszący świadomość bezpieczeństwa pracy opierający się na kardynalnych zasadach zapobiegania wypadkom;
 • skoncentrowano działania firmy na zrównoważony rozwój, który jest odpowiedzią na politykę ekologiczną państwa w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów przyrodniczych. Jego cele ukierunkowane są na:
 • ochronę przyrody i krajobrazu,
 • ochronę i zrównoważony rozwój lasów,
 • ochronę gleb,
 • ochronę zasobów kopalin i wód podziemnych,
 • konieczność zmniejszenia zużycia wody, materiałów i energii w procesach produkcyjnych, rolnictwie i bytowaniu człowieka.

Wszelkie działania firmy uwzględniają bezpieczeństwo i dbałość o środowisko, czego dowodem jest aktualizowana rokrocznie Polityka BHP i Ochrony Środowiska w Pratt & Whitney Rzeszów S.A.