Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Informujemy, że dostosowaliśmy się do wymogów RODO, czyli unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje związane z danymi osobowymi umieszczone są w Polityce Prywatności PWR: https://www.pwrze.com/polityka-prywatnosci

1. Pratt& Whitney Rzeszow S.A., Hetmańska 120 Rzeszow (PWR), Polska, jako podmiot należący do korporacji Raytheon Technologies Corporation (RTX) jest administratorem danych osobowych otrzymanych w związku z zawarciem i realizacją transakcji handlowych od swoich partnerów handlowych.

2. Pratt& Whitney Rzeszow S.A zbiera i przetwarza niezbędne dane osobowe przedstawicieli dostawców i klientów zgodnie z wymogami przepisów ochrony danych osobowych a następnie przechowuje je przez okres niezbędny do spełniania wymagań umownych i innych wymogów prawnych.

3. Dane osobowe będą transferowane i przechowywane u dostawców grupy RTX poza terenem Unii Europejskiej w oparciu o prawnie zatwierdzone standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub zatwierdzone wiążące reguły korporacyjne.

4. Więcej szczegółowych informacji w zakresie noty informacyjnej dot. ochrony danych osobowych dostępnych jest w polityce prywatności na stronie internetowej Pratt & Whitney Rzeszow S.A. oraz w polityce prywatności korporacji RTX: https://www.rtx.com/privacy

5. Strony podczas realizacji Umowy zobowiązują się stosować przepisy regulacji dot. ochrony danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

6. W przypadku konieczności zbierania, przekazania i przetwarzania lub nadania dostępu do szerszej skali danych osobowych niż podstawowych danych kontaktowych, zakres powierzonych danych osobowych i zasady przetwarzania strony określą w odrębnej umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej między stronami przed powierzeniem danych.

7. W zakresie nieokreślonym odrębną umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych Dostawca zobowiązuje się przestrzegać zasad ochrony danych osobowych wg. warunków ogólnych zakupów nieprodukcyjnych i usług RTX określonych w zamówieniach, dostępnych na stronie RTX: https://www.rtx.com/suppliers/purchase-terms-and-conditions