Wymagania REACH

Wymagania REACH

 

INFORMACJE OGÓLNE

GLOBAL CHEMICAL REGULATION

Pratt & Whitney kontynuuje wiodąca rolę w rozwoju produktów które są przyjazne dla środowiska.

Priorytetem naszych programów BHP jest zapewnienie pracownikom zdrowych warunków pracy od zatrudnienia do emerytury, dlatego nasze wyniki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są uznawane za benchmarkingowe w zakresie warunków pracy

Pratt & Whitney Canada nadal inwestuje w ograniczanie odpadów oraz eliminowanie toksycznych produktów we wszystkich naszych zakładach produkcyjnych, jak również kiedy współpracujemy z klientami, dostawcami i partnerami. Zobowiązujemy się do przestrzegania europejskich przepisów REACH, które upoważniają do przekazywania informacji o konkretnych substancjach stosowane w naszych silnikach. Oto niektóre z tych wymagań:

REACH – Safe Use Documents

Ten produkt jest wyrobem bez zamierzonego uwalniania substancji chemicznej,
na mocy ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO odnoszącego się do Rejestracji, Oceny, Autoryzacji oraz Rejestracji materiałów chemicznych (REACH). Dokument bezpiecznego użycia materiału spełnia wymagania Artkułu 33 obowiązku komunikowania w dalszego użytkowania o substancjach zawartych w wyrobach.

Artykuł 33

Obowiązek przekazywania informacji o substancjach zawartych w wyrobach: Dostawca wyrobu zawierającego w stężeniu powyżej 0,1 % wag. substancję spełniającą kryteria zawarte w art. 57 i zidentyfikowaną zgodnie z art. 59 ust. 1 przekazuje odbiorcy wyrobu wystarczające informacje, którymi dysponuje, pozwalające na bezpieczne stosowanie wyrobu, a przynajmniej nazwę substancji.

 

REACH - ZGODNOŚĆ

REACH Regulatory Compliance

Artykuł 33 rozporządzenia REACH wymaga, aby informacje dotyczące bezpiecznego stosowania były przekazywane w odniesieniu do substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC), gdy wyrób zawiera SVHC w stężeniu powyżej 0,1 procent wagowych (w / w). Pratt & Whitney do tej pory zidentyfikowali następujące artykuły SVHC w ilości przekraczającej 0,1% w/w artykułów

Examples of chemical material at Pratt&Whitney
Substance Name
CAS#
Aluminosilicate refractory ceramic fibres
142844-00-6
Cadmium
7440-43-9
Chromic acid
7738-94-5
Chromium trioxide
1333-82-0
Dichromium acid
13530-68-2
Dichromium tris (chromate)
24613-89-6
Lead
7439-92-1
Lead monoxide
1317-36-9
Lead titanium zirconium oxide
12626-81-2
Sodium dichromate
10588-01-97789-12-0
Strondium chromate
7789-06-02
Trilead dioxide phosphonate
12151-20-7

OCENA DOSTAWCY

Aby ocenić ciągłość działania i ryzyko braku zgodności w naszym łańcuchu dostaw, firma Pratt & Whitney okresowo przeprowadza oceny niektórych aspektów REACH u wybranych dostawców. Kwestionariusz oceny jest okresowo aktualizowany w celu dostosowania do ryzyka łańcucha dostaw. Aktualna wersja dostępna na:

http://www.pw.utc.com/company/ehs-and-sustainability/reach-and-materials-of-concern

reach-assessment-questionnaire_pl.pdf [353.51 KB]

reach-assessment-questionnaire_en.pdf [616.43 KB]

 

AUTORYZACJA

Regulacja REACH wymaga uzyskania autoryzacji aby dalej kontynuować użycie materiałów, które znajdują się w załączniku XIV listy substancji SVHCs na terenie EEA poza terminem wskazanym zwanym ‘SunSet Date’.

Z uwagi na to że, wiele SVHCs obecnie nie ma odpowiednich zamienników, które mogłyby być zastosowane w aplikacjach lotniczych, UTC oraz PW podejmuje współpracę z innymi przedsiębiorstwami, z którymi tworzy konsorcja do celów przygotowania prośby o autoryzację do EACH.

Firmy tworzące łańcuch dostaw są zobowiązane do zrozumienia swoich obowiązków jako członków łańcucha dostaw w regulacji REACH.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje na temat REACH znajdują się:

REACH Regulation

REACH Guidance Information

REACH Q&A

Annx XIV

Candidate List

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: Reach.Compliance@pw.utc.com